הגהות לחנוכה תשס"ט

07. Februar 2012 geschrieben von   Freigegeben in Chanuka

ב"ה

ברוך בן מרדכי הכהן, בב"ם

כסלו תשס"ט

אור חדש

וחנוכת המשיח

אורחדש מה הוא ומה יחסו לחנוכה? אם יש אור חדש, היש אור ישן? זה הקב"ה שהיה והוה ואין בו שינוי, וכתוב ה' אור לי (מיכה ז,ח).אם כן אור חדש הוא אור בריותו שאמר יהי אור ויהי אור וגו' (בראשית א,ג).ולמה הדליק בתחילת הבנין, הלא נכון להדליק ולהאיר בבית גמור, מהו מאיר לפניכן? אך בתחילת הבריאה עשה את עיקר הדבר, שבשבילו הסכים לבנות את בינין הבריאה וזאת נשמת אדם קדמון שנאמר נר ה' נשמת אדם (משלי כ,כז). ואחרי שעשהו גנז תחת כסאו עד שתהיה הבנין גמור לפי רצונו של הקב"ה.

ולמדנו מר' יהודה בר ר' אילעאי (בבלי מנחות כט' ע"ב) שהקב"ה ברא שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא, שנאמר כי ביה ה' צור עולמים (ישעיה כו,ד), עולמים זה שנים, בה' ברא עוה"ז כנאמר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם (בראשית ב,ד) קרי בה' בראם, הוי בה' עולם הזה ובי' עולם הבא. ואיפה הוא עוה"ב ומה ההבדל בינו ובין עוה"ז?

וסוד עוה"ב הוא שמו יתברך שנאמר בְּרֵאשִׁית הָיָה הַדָּבָר וְהַדָּבָר הָיָה אֶת-הָאֱלֹקִים וְהוּא הַדָּבָר הָיָה אֱלֹקִים (יוחנן א,א) ובדבר כתיב שיהיה ביום ההוא ה' אחד ושמו אחד (זכריה יד,ט) וגם היום ההוא נקרא אחד שנאמר וְהָיָה יוֹם-אֶחָד הוּא יִוָּדַע לַה' לֹא-יוֹם וְלֹא-לָיְלָה וְהָיָה לְעֵת-עֶרֶב יִהְיֶה-אוֹר (שם שם פ,ז), זה אור הגנוז עדין תחת כסאו הקב"ה שאז יתגלה ויאיר לעם אחד שנאמר מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ וגו' עמך אשר פדית לך וגו' (שמואל ב' ז,כג) ונודע כל זאת ויש ממש אצל ה' אלקים כי הוא בעצמו סוד שמו ית' והוא מקום העולם ככתוב הִנֵּה מָקוֹם אִתִּי וגו' (שמות לג,כא) וגם וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וגו' (בראשית כח,יא) וכן וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה-נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה (שם שם יז), לשון מדרש רבה בראשית (סח,ט): ויפגע במקום, ר"ה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקב"ה וקוראין אותו מקום שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, מן מה דכתיב (שמות לג) הנה מקום אתי, הוי הקב"ה מקומו של עולם ואין עולמו מקומו, א"ר יצחק כתיב (דברים לג,כז) מעונה אלהי קדם אין אנו יודעים אם הקב"ה מעונו של עולמו ואם עולמו מעונו מן מה דכתיב (תהלים צ,א) ה' מעון אתה, הוי הקב"ה מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו, עד כאן (ע"כ).

הוי עולם הבא מקומו אצל השם ית' וזה עולם אצילות עולם נסתר ואורו גנוז לצדיקים כנאמר (בבלי חגיגה יב ע"א) דאמר רבי אלעזר: אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון ־ אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים ־ עמד וגנזו מהן, שנאמר (איוב לח,טו) וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו ־ לצדיקיםלעתיד לבא שנאמר וירא אלהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק, שנאמר (ישעיהו ג,י) אמרו צדיק כי טוב. כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח, שנאמר (משלי יג,ט) אור צדיקים ישמח. כתנאי: אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו, דברי רבי יעקב. ע"כ.

ומה ההבדל בין עוה"ז ועוה"ב? שאין בעוה"ב יצר הרע ופירוד וצער ויסורין וחולי ומות, אך יש בלבד שמחה ויחוד וחיי עד ודרור גמרי ככתוב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם (ויקרא כה,י), רש"י לפסוק: אמר ר' יהודה, מהו לשון דרור, כמדייר בי דיירא ר וכו' (ראש השנה ט), שדר בכל מקום שהוא רוצה ואינו ברשות אחרים: יובל הוא. שנה זאת מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה, ומה שמה, יובל שמה, על שם תקיעת שופר. ע"כ. , ודרור זה חירות ממות ויצר הרע וחופש נצחי לתהילת השם ית' ולתלמוד תורה ולעבודת הקודש, לקדש ולקיים את השבת הגדול הוא הוא עולם הבא.

ואנחנו מחכים לקול שופר הגדול תקיעה גדולה של משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו ואז בלע המות לנצח (ישעיה כה,ח) ונהפך עולם הזה הוא עולם הפירוד ויהיה עולם שלם וכתיב: וְהָיָה אוֹר-הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים בְּיוֹם חֲבֹשׁ ה' אֶת-שֶׁבֶר עַמּוֹ וּמַחַץ מַכָּתוֹ יִרְפָּא (ישעיה ל,כו). ואור הלבנה הוא אור עולם הזה שנקרא לילה כנודע, ואור השמש הוא אור תורה ככתוב: תורה אור (משלי ו,כג) המאירה לנו לפי מדריגתנו הנמוכה כי בשר ודם נחנו ואין עוד לנו כח לאור שבעתים אור עולם הבא גליון השמש בגבורתו שבו משמש משיח צדקנו ככתוב: יְהִי שְׁמוֹ לְעוֹלָם לִפְנֵי שֶׁמֶשׁ יִנּוֹן שְׁמוֹ וְיִתְבָּרְכוּ בוֹ כָּל-גּוֹיִם יְאַשְּׁרוּהוּ (תהילים עב,יז) וכתיב: כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן ה' אֱלֹקִים (שם פד,יב).

ומה הטעם 'מגן'? ר"ת (ראשי תיבות) מג"ן ממון גוף נפש שיהיו בעתיד לבא מתוקנים ונהיה שלמים לראות ה' שהוא שמש ומגן לנו. וראש וראשון לפני שמש הוא משיח צדקנו ככתוב יְהִי שְׁמוֹ לְעוֹלָם לִפְנֵי שֶׁמֶשׁ יִנּוֹן שְׁמוֹ וגו' (תהילים עב,יז) שהוא נקרא אדם קדמון כי שמו אחד משבעה שדברים שנבראו קדם נברא העולם כשנינו (בבלי פסחים נד ע"א): שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. תורה ־ דכתיב (משלי ח,כב) ה' קנני ראשית דרכו. תשובה ־ דכתיב (תהלים צ,ב) בטרם הרים ילדו וכתיב (תהלים צ,ג) תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם. גן עדן ־ דכתיב (בראשית ב,ח) ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם. גיהנם ־ דכתיב (ישעיהו ל,לג) כי ערוך מאתמול תפתה. כסא הכבוד ובית המקדש ־ דכתיב (ירמיהו יז,יב) כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. שמו של משיח ־ דכתיב (תהלים עב,יז) יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו, ע"כ. היה שמו לפני שמש שנברא בדיבור אך שמו של משיח נעלם ונסתר וגנוז ככתוב: לְדָוִד מִזְמוֹר נְאֻם ה' | לַאדֹנִי שֵׁב לִימִינִי עַד-אָשִׁית אֹיְבֶיךָ הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ (שם קי,א) והיה אצל הקב"ה לפני שנברא העולם שעלה בעומק מחשבתו של הקב"ה ככתוב: מַה-גָּדְלוּ מַעֲשֶֹיךָ ה' מְאֹד עָמְקוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ (שם צב,ו).

לפי כך הוא אדם קדמון שבשבילו נברא העולם ונשמתו נר תמיד לפני ה' ושמו לראש והוא ראשון לכל שמות בני אדם וכולל את כולן. וביאר מהר"ל (נצח ישראל פרקים מ-מא עיין שם באורך) מעלתו העליונה ומיוחדת של המלך המשיח ששמו כולל כל השמות וזה לשונו:

<<התבאר לך המעלה העליונה הרמה שורש המלך המשיח. וכמו כן יהיה מעלתו כוללת כל המעלות, שיש צדיק שיש לו מעלה אחת מיוחדת, כמו שתראה שאברהם ירש מדה מיוחדת בהתרוממות ובמעלה כמו שהתבאר למעלה, ויצחק ירש מדה אלקית כמו שהתבאר למעלה, ויצחק ירש מדה אלקית הוא הדביקות בו יתברך, ויעקב ירש מדת הקדושה האלקית כמו שהתבאר למעלה והמלך המשיח שיגלה במהרה בימינו יהיה לו הכל. ועל דבר זה רמזו חכמים בסודותם בפרק חלק (סנהדרין צח ע"ב) מה שמו דבי ר' שילא אמרי שילה שמו שנאמר עד כי יבא שילה דברי רבי ינאי אמרי ינון שמו שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו דבי רבי חנינא אמרי חנינא שמו שנאמר אשר לא אתן להם חנינה. ויש אומרים מנחם בן חזקיהו שמו שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי ורבנן אמרי חיורא דבי רבי שמו שנאמר אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלס ואנחנו חשבנוהו נגוע ומוכה אלקים ומעונה וגו' ואמר רבי שילא שילה שמו כי בודאי שם שילה מורה על דבר מיוחד ומפני כי המשיח כולל לכך אמר שילה שמו, ור' חנינא אמר חנינא שמו, ור' ינאי אמר ינון שמו כי בודאי שם ינון בא על דבר מה לכך אמר ינון שמו כי המשיח כוללהכל. גם נראה לומר כי שם שילה בא על שהש"י יתן הכל תחתיו והכל יובילו שי לו ולכך אמר שילה שמו, ורבי ינאי אמר ינון שמו ולשון זה הוא לשון גדולה כלומר שיהיה הכל, ואלו שתי שמות השם הראשון מורה שיהיה הכל ברשותו ושם ינון מורה על הגדולה והמעלה העליונה. ולמאן דאמר חנינא שמו שהשם יתברך יהיה מחונן אותו במה שישאל מאתו וכדכתיב שאל ממני ואתנה גוים נחלתך. ויש אומרים מנחם בן חזקיהו שמו, וביאר ענין זה כי ראוי משיח לשם הזה וראוי להיות שמו מנחם בן חזקיהו, כי הוא כאשר הגיע לאחד אבל ומיתה ומקבל נחמה כאלו חוזר לחיותו, וכך המשיח יהיה מנחם אותם ומשיב נפשם וכאלו חוזר להם חיותם. וקאמר שהוא בן חזקיהו, כי אין ספק כי הנחמה הוא מחזיק הנפש, ולפיכך המשיח שהוא מחזיק את ישראל הוא מנחם בן חזקיהו. ומביא הכתוב לראיה כי רחק ממנה מנחם משיב נפשי (איכה א,יז) ואלו הדברים ברורים לחכמי האמת ואין ספק בהם כלל.>> ע"כ.

ובזה מובן ששמו של משיח כולל את עיקר החיים, כי הוא הכל והכל נהיה ברשותו והשם ית' מנחם אותו בכל שאלתו, שביקש וקיבל כח וגבורה לחזק ולהשיב את נפשם לישראל לחזר להם חיותם. וכלל ישראל היא כלה ומשיח הוא החתן וכאשר נחיה ביום השלישי ככתוב (הושע ו,ב): יְחַיֵּנוּ מִיֹּמָיִם בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יְקִמֵנוּ וְנִחְיֶה לְפָנָיו: אז נחג חופתנו ויתקיים הדבר: וְהָיָה אוֹר-הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם וגו' וזה אור חנוכת עולם הבא.

וכללו של דבר שהאור החדש הוא אורו של הצדיק הגמור שהשפיל את נפשו והקריב את עצמו בשלימות ככתוב: אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וגו' (ויקרא א,א) הוא האדם הצופה באור הגנוז מסוף העולם ועד סופו והוא יהושוע בן יוםף בן דוד בן אלקים שהקימו הקב"ה מן המתים ולבשו כתונת אור ועלה למרום בענן וירש את עולם הבא והוא ארץ הקודש סוד עולם הזה ולכן משמש באור ה' שהיה גנוז בשבילו והביאו מכח לגבורה ונתקים בו חיי נצח וזה הוא המלך המשיח בן דוד הוא משיח צדקנו והוא נקרא אור חדש להאיר לעולם ועד לפני המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ולכל קודשיו אנשי רצונו כלל ירשאל היא כלתו ואז והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד וימלא כל הארץ כבודו. כן יהי רצון במהרה בימינו. אמן. סלה: