משנה Mischna

Im Folgenden einen Überblick über die sechs Aufzüge der Mischna mit den dazugehörigen Abschnitten.

זרעים
Serajim
Saaten
מועד
Mo’ed
Feste
נשים
Naschim
Frauen
נזיקין
Nesikin
Beschädigungen
קדושים
Kodaschim
Heiliges
טהרות
Toharot
Reinheiten
ברכות
Brachot
Segensprüche
שבת
Schabbat
יבמות
Jebamot
Schwagerehe
בבא קמא
Baba Kama
Erste Pforte
זבחים
Sebachim
Schlachtopfer
כלים
Kelim
Gefäße
פאה
Pea
Ackerecke
עירובין
Erubin
Vermischungen
כתובות
Ketubot
Hochzeiten
בבא מציעא
Baba Metzia
Mittlere Pforte
מנחות
Menachot
Speiseopfer
אהלות
Ohalot
Zelte
דמאי
Damai
Zweifelhaftes
פסחים
Pessachim
Pessachfeiern
נדרים
Nedarim
Gelübde
בבא בתרא
Baba Batra
Letzte Pforte
חולין
Chulin
Profanes
נגעים
Nega’im
Plagen
כלאים
Kilajim
Zweierlei
שקלים
Schekalim
Schekelsteuer
נזיר
Nasir
Geweihter
סנהדרין
Sandhedrin
Gerichtshof
בכורות
Bekorot
Erstgeburten
פרה
Para
Kuh
שביעית
Schewijit
Schabbatjahr
יומא
Joma
Versöhnungstag
סוטה
Sota
Ehebruchver-
dächtige
מכות
Makkot
Schläge
 
ערכין
Arakin
Schätzungen
טהרות
Toharot
Reinheiten
תרומות
Trumot
Priesterheben
סוכה
Sukka
Laubhütte
קדושין
Kidduschin
Verlobungen
שבועות
Schebuot
Eide
תמורה
Tmura
Vertauschung
מקואות
Mikwaot
Tauchbäder
מעשרות
Maasserot
Zehnte
ביצה
Bejtza
Ei
גיטין
Gittin
Scheidebriefe
עדיות
Edujot
Zeugnisse
כריתות
Kritot
Ausrottungen
נדה
Nidda
Unreinheiten
מעשר שני
Maasser Scheni
Zweiter Zehnte
ראש השנה
Rosch HaSchana
Neujahr
 
עבודה זרה
Awoda Sara
Götzendienst
מעילה
Me’ila
Veruntreuung
מכשירין
Makschirin
Geeignetsein
חלה
Challa
Teighebe
תענית
Taanit
Fastentage
 
תמיד
Tamid
Brandopfer
זבים
Sabim
Ausfluß-
behaftete
ערלה
Orla
Vorfrucht
מגילה
Megilla
Esterrolle
 
הוריות
Horajot
Entscheidungen
מדות
Midot
Masse
טבול יום
Tebul Jom
Tag des
Tauchbades
בכורים
Bikurim
Erstlinge
מועד קטן
Mo’ed Katan
Halbfeiertage
 
 
קנים
Kinim
Taubenpaare
ידים
Jadajim
Hände
 
חגיגה
Chagiga
Festopfer
 
 
 
עוקצים
Uktzin
Stiele