Sprüche der Väter - Zweites Kapitel

06. Mai 2012 geschrieben von   Freigegeben in Pirke Awot II

ב"ה

Die Mischnajot werden nach und nach kommentiert und verlinkt

Bitte auf <Kommentar> achten

 

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא,שנאמר:
ועמך כלם צדיקים, לעולם יירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר.

Ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt, wie es heißt:

Und Dein Volk, alle sind sie Gerechte, auf ewig werden sie das Land erben, sie sind das Sprössling Meiner Pflanzung, das Werk Meiner Hände Mir zur Verherrlichung.

Jeschajahu 60,21; Sanhedrin 90a

* * *

II,1

רבי אומר:
איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם
? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם.
והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות. והוי מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה. ושכר עברה כנגד הפסדה.
והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עברה
: דע מה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת. וכל מעשיך בספר נכתבין.

Rabbi Jehuda HaNassi sagt:

Welches ist der gerade Lebensweg, den ein Mensch für sich wählen soll? Es ist der Weg, der zur gänzlichen Harmonie mit sich selbst und mit den Mitmenschen führt.

Und sei gleich bedacht das leichte wie das schwere Gebot zu erfüllen, denn du kennst nicht den Wert der Verdienste der Gebote.

Erwäge den Verlust bei Nichterfüllung eines Gebots gegenüber seinem Gewinn, und erwäge den Gewinn der Übertretung gegenüber dem Verlust, den dir die Übertretung bringen wird.

Und schaue stets auf drei Dinge, dann wirst du nicht in Sünde fallen, dabei mache dir bewusst, was über dir ist:

Ein sehendes Auge

und ein hörendes Ohr

und alle deine Taten werden in ein Buch geschrieben.

***

II,2

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר
:
יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. שיגיעת שניהם משכחת עון.
וכל תורה שאין עמה מלאכה. סופה בטלה וגוררת עון.
וכל העמלים עם הצבור. יהיו עמלים עמהם לשם שמים.
שזכות אבותם מסיעתן וצדקתם עומדת לעד.
ואתם. מעלה אני עליכם שכר הרבה כאלו עשיתם
.

Rabban Gamli’el, der Sohn von Rabbi Jehuda HaNassi, sagt:

Schön ist das Thorastudium verbunden mit Schamhaftigkeit, Werktätigkeit und Demut, denn das Bemühen um beides verdrängt die Ungerechtigkeit.

Und jedes Thorastudium ohne Werktätigkeit endet im Müßiggang und verursacht Ungerechtigkeit.

Und Alle, die sich um die Gemeinde mühen, sollen es um Himmels Willen tun. Denn die Verdienste ihrer Urväter stützen sie, und ihre Mildtätigkeit besteht ewig.

Und über euch heißt es: Ich rechne euch vielfältigen Lohn an, als hättet ihr es getan.

***

II,3

הוו זהירין ברשות, שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן. נראין כאוהבין בשעת הנאתן, ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו.

Hütet euch vor den Mächtigen, denn sie lassen den Menschen an sich heran aus Eigennutz. Sie erscheinen wie Freunde, solange man ihnen nutzt, aber stehen einem in der Not nicht bei.

***

II,4

הוא היה אומר:
עשה רצונו כרצונך. כדי שיעשה רצונך כרצונו.
בטל רצונך מפני רצונו. כדי
שיבטל רצון אחרים מפני רצונך.

 Er sagte:

Tue Seinen Willen zu deinem Willen, auf dass Er deinen Willen zu Seinem Willen macht.

Tilge deinen Willen zum Bösen vor Seinem Willen, damit G-tt den Willen zum Bösen anderer gegenüber deinem Willen zum Guten tilge.

***

II,5

הלל אומר: אל תפרוש מן הצבור.
ואל תאמן בעצמך עד יום מותך.
ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.
ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע.
ואל תאמר לכשאפנה אשנה. שמא לא תפנה
.

Hillel sagte:

Sondere dich nicht von der Gemeinde ab und vertraue nicht auf dich selbst bis zu deinem Todestag.

Und urteile nicht über deinen Nächsten, bevor du nicht selbst in seine Lage gekommen bist.

Undsage kein Wort, das nicht gehört werden darf,  denn seine Bestimmung ist es doch, dass es bekannt werde.

Und sage nicht: Sobald ich Zeit dafür habe, werde ich Thora lernen; vielleicht wirst du nie Zeit haben.

***

 II,6

הוא היה אומר:
אין בור ירא חטא. ולא עם הארץ חסיד. ולא הבישן למד. ולא הקפדן מלמד. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. ובמקום שאין אנשים. השתדל להיות איש
.

Er sagte:

Kein Unwissender fürchtet die Sünde, und kein Ungebildeter ist fromm.

Und wer Schüchternheit vorspiegelt, lernt nicht, und wer ungeduldig ist, ist nicht geeignet zu lehren.

Und nicht jeder, der den Handel mehrt, erweist sich als weise.

Und wenn es vor Ort an verantwortlichen Menschen mangelt, bemühe dich, selbst ein verantwortlicher Mann zu sein.

***

II,7

אף הוא ראהגולגולת אחת שצפה על פני המים.
אמר לה
: על דאטפת. אטפוך. וסוף מטיפיך יטופון.

Er war es, der einst einen Schädel auf der Wasseroberfläche schwimmen sah.

Er redete ihn an: „Weil du jemanden ertränkt hast, hat man dich ertränkt; aber auch die, die dich ertränkt haben, wird man ertränken.

***

II,8

הוא היה אומר:
מרבה בשר מרבה רמה. מרבה נכסים
, מרבה דאגה. מרבה נשים, מרבה כשפים. מרבה שפחות, מרבה זמה. מרבה עבדים, מרבה גזל.
מרבה תורה
, מרבה חיים. מרבה ישיבה, מרבה חכמה. מרבה עצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. קנה שם טוב, קנה לעצמו. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא.

Er sagte:

Wer Fleisch mehrt, mehrt Würmer; wer Besitz mehrt, mehrt Sorge; wer Frauen mehrt, mehrt Zauberei; wer Dienerinnen mehrt, mehrt Diebstahl.

Wer Thora mehrt, mehrt Leben; wer Lernen mehrt, mehrt Weisheit; wer Beratung mehrt, mehrt Einsicht; wer Wohltätigkeit mehrt, mehrt Frieden.

Wer sich einen guten Namen erwirbt, hat etwas für sich erworben. Wer sich Worte der Torah angeeignet hat, erwarb sich das Leben in der künftigen Welt.

***

II,9

 

רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי.
הוא היה אומר
:
אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך
, כי לכך נוצרת.

Rabban Jochanan ben Sakkai empfing die Tradition von Hillel und Schammai.

Er sagte:

Wenn du viel Torah gelernt hast, dann bilde dir nichts darauf ein, denn dazu wurdest du gebildet.

***

II,10

חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס. ורבי יהושע בן חנניה. ורבי יוסי הכהן. ורבי שמעון בן נתנאל. ורבי אלעזר בן ערך.

Fünf Schüler hatte Rabban Jochanan. Diese sind:

Rabbi Eliëser ben Hyrkanos

und Rabbi Jehoschua ben Chananja

und Rabbi Josse HaKohen

und Rabbi Schim’on ben Netanel

und Rabbi El’asar ben Arach.

***

 II,11

הוא היה מונה שבחן:
רבי אליעזר בן הורקנוס
-בור סוד שאינו מאבד טפה.
רבי יהושע בן חנניה
- אשרי יולדתו.
רבי יוסי הכהן
- חסיד.
רבי שמעון בן נתנאל
- ירא חטא.
ורבי אלעזר בן ערך
- מעין המתגבר.

Er zählte den Vorzug eines jeden auf:

Rabbi Elieser ben Hyrkanos ist eine gekalkte Zisterne, die kein Tropfen verliert;

Rabbi Jehoschua ben Chananja: Glückselig der Schoß, der ihn geboren hat;

Rabbi Josse HaKohen ist ein Frommer;

Rabbi Schim’on ben Netanel fürchtet die Sünde;

Rabbi El’asar ben Arach ist ein stetig stärker werdender Born.

***

II,12

הוא היה אומר:
אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ואליעזר בן הורקנוס בכף שניה. מכריע את כולם.
אבא שאול אומר משמו: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס אף עמהם. ורבי אלעזר בן ערך בכף שניה. מכריע את כולם.

Er (Rabbi Jochanan) sagte:

Wenn alle Weisen Israels in der einen Waagschale lägen und Eliëser ben Hyrkanos in der anderen, würde er sie alle aufwiegen.

Abba Scha’ul lehrte in seinem (Rabbi Jochanans) Namen: Wenn alle Weisen Israels in der einen Waagschale und sogar Rabbi Eliëser ben Hyrkanos wäre unter ihnen, und El’asar ben Arach wäre in der anderen Waagschale, dann würde er sie alle aufwiegen.

***

II,13

אמר להם: צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם?
רבי אליעזר אומר עין טובה.
רבי יהושע אומר חבר טוב.
רבי יוסי אומר שכן טוב.
רבי שמעון אומר הרואה את הנולד.
רבי אלעזר אומר
לב טוב.
אמר להם
: רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם.

Er (Rabbi Jochanan) sagte zu seinen Schülern:

Zieht hin und seht, welcher ist der rechte Pfad für den Menschen, dass er ihm anhängt?

Rabbi Elieser sagt: Gütiges Auge.

Rabbi Jehoschua sagt: Ein guter Freund.

Rabbi Jose: Ein guter Nachbar.

Rabbi Schim’on sagte: Die Folgen voraussehen.

Rabbi El’asar sagte: Ein gütiges Herz.

Er sagte ihnen: Ich erkenne in den Aussagen von Rabbi El’asar ben Arach mehr als in euren Aussagen, denn in der Gesamtheit seiner Aussage sind alle eure Aussagen erfasst.

***

II,14

אמר להם:
צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם
?
רבי אליעזר אומר עין רעה.
רבי יהושע אומר חבר רע.
רבי יוסי אומר שכן רע.
רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם.
אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר: (תהלים לז,כא) לוה רשע ולא ישלם. וצדיק חונן ונותן.
רבי אלעזר אומר לב רע.
אמר להם
: רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם. שבכלל דבריו דבריכם.

Er (Rabbi Jochanan) sagte ihnen:

Zieht hin und seht, welcher Pfad ist übel, von dem sich der Mensch entfernen soll?

Rabbi Elieser sagt: Böses Auge.

Rabbi Jehoschua sagte: Böser Freund.

Rabbi Jose sagte: Böser Nachbar.

Rabbi Schim’on sagte: Etwas zu borgen und nicht rückerstatten; etwas von einem Menschen zu borgen ist, als würde man von G-tt borgen, denn die Heilige Schrift sagt: „Der Böse borgt und erstattet nicht und der Gerechte erbarmt sich und schenkt“.

Rabbi El’asar sagte: Ein böses Herz.

Er sagte zu ihnen: Ich erkenne in den Aussagen von Rabbi El’asar ben Arach mehr als in euren Aussagen, denn in der Gesamtheit seiner Aussage sind alle eure Aussagen erfasst.

***

II,15

הם אמרו שלשה דברים.רבי אליעזר אומר:
יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך.
ואל תהי נוח לכעוס.
ושוב יום אחד לפני מיתתך.
והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים. והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה
. שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף. וכל דבריהם כגחלי אש.

Jeder sagte drei Worte. Rabbi Eliëser sagt:

Es sei dir die Ehre deines Freundes so kostbar wie deine eigene.

Und sei nicht leicht zum Zürnen.

Und kehre um einen Tag vor deinem Tod.

Und lasse dich wärmen am Licht der Weisen, und hüte dich vor ihren Kohlen, auf dass du dich an ihnen nicht verglühst. Denn ihr Biss ist der Biss eines Fuchses, ihr Stich – der Stich eine Skorpions und ihr Zischen – das Zischen feuriger Schlangen. All ihre Sprüche sind wie feurige Kohlen.

***

II,16

רבי יהושע אומר:
עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם
.

Rabbi Jehoschua sagt:

Böses Auge, böser Trieb und Hass gegen Mitmenschen verbringen den Menschen aus der Welt.

***

II,17

רבי יוסי אומר:
יהי
ממון חברך חביב עליך כשלך.
והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך.
וכל מעשיך יהיו לשם שמים
.

Rabbi Jose sagt:

Es sei dir das Eigentum deines Freundes so kostbar wie dein eigenes.

Und richte dich ein, beständig Thora zu lernen, denn sie ist nicht selbstverständlich dir vererbt.

Alle deine Werke seien um Himmels Willen getan.

***

II,18

רבי שמעון אומר:
הוי זהיר בקריאת שמע ובתפלה.
וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע
, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר (יואל ב) כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה.
ואל תהי רשע בפני עצמך
.

Rabbi Schim’on sagt:

Richte dein Herz auf die Rezitation von Schma und das Achtzehner Gebet.

Und wenn du betest, mache dein Gebet nicht zur Gewohnheit, sondern bereue in Deinem Herzen und flehe um Barmherzigkeit vor dem Heiligen, gelobt sei Er, wie es heißt: „Denn Er ist gnädig und barmherzig, langmütig und mehrt Güte und gereut das Unheil“ (Joel 2,13).

Und halte dich selbst niemals für einen vollkommenen Bösewicht.

***

II,19

רבי אלעזר אומר:
הוי שקוד ללמוד תורה.
ודע מה שתשיב לאפיקורוס.
ודע לפני מי אתה עמל
ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך.

Rabbi El’asar sagt:

Sei eifrig Thora zu lernen.

Und wisse, was du einem Epikureer antwortest.

Und sei dir bewusst, vor wem du dich mühst und dass der Herr deines Wirkens treu ist, den Lohn deines Werks dir vollkommen zu begleichen.

***

II,20

 רבי טרפון אומר:
היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק
.

Rabbi Tarfon (er war auch ein berühmter Schüler des Rabbi Jochanan) sagt:

Der Tag ist kurz und der Arbeit viel und die Arbeiter sind träge und der Lohn groß und der Hausherr drängt.

***

II,21

הוא היה אומר:
לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לבטל ממנה.
אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה.
ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך.
ודע
, מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא.

Er sagte:

Es ist nicht an dir, das Werk fertig zu stellen und du bist nicht frei zu entscheiden, davon abzulassen.

Wenn du viel Torah gelernt hast, wird man dir großen Lohn geben.

Und treu ist der Herr deines Wirkens, den Lohn deines Werks dir vollkommen zu begleichen.

Und wisse, dem Gerechten wird der Lohn erst in der Zukunft gegeben.

רבי חנניא בן עקשיא אומר:
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה לבם תורה ומצות, שנאמר: ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

Rabbi Chananja ben Akaschja sagt:

Der Heilige, gelobt sei Er, wollte Israel verdienstvoll machen, daher mehrte Er ihm Thora und Gebote, wie es heißt: „Der Ewige trachtete nach seiner (Israels) Gerechtigkeit, Er machte die Thora groß und verherrlichte sie“ (Jeschajahu 42,21; Makot 23b).